آزمایشگاه ها اطراف شما


آزمایشگاه دکتر علیرضا ترنگ

رشت، خیابان انقلاب(حاجی آباد)، شماره 197، آزمایشگاه دکتر افراه

239 KM

آزمایشگاه دکتر پروانه کشاورز

رشت، گلسار، بلوار نماز، روبروی کمیته امداد، بن بست ابن سینا

240 KM