مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی دکتر پروانه کشاورز

رشت، گلسار، بلوار نماز، بعد از سناتور، بن بست ابن سینا

240 KM

مرکز درمانی دکتر علیرضا ترنگ

رشت، چهارراه گلسار، خیابان نواب، بن بست اقاقیا

240 KM

مرکز درمانی سمیرا امن نژاد

بندر انزلی، غازیان، سامانسر، روبروی بانک صادرات

262 KM

مرکز درمانی معصومه سبحانی

تالش، خ خرمشهر، ساختمان امیرمظفری

322 KM

مرکز درمانی معصومه سبحانی

تالش، خیابان خرمشهر، ساختمان امیرمظفری

322 KM