مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی مجید اسلامپرست

رشت، خ شهیدمطهری، سه راه حاجی آباد، ساختمان فارابی

238 KM

مرکز درمانی حمید اخوین محمدی

رشت، میدان انتظام(رازی)، سلیمانداراب

238 KM

مرکز درمانی بهرام نادری نبی

رشت، گلباغ نماز، جنب MRI مارلیک، ساختمان گیلان

240 KM

مرکز درمانی سوسن دهنادی مقدم

رشت، چهارراه گلسار، خ76، ساختمان باران

240 KM

مرکز درمانی احمد کشتکار

رشت، چهارراه گلسار، خ نواب، کوچه میلاد، ساختمان مهناز

240 KM

مرکز درمانی نرجس محسن زاده

رشت، چهارراه گلسار، خ نواب، ساختمان فروردین

240 KM

مرکز درمانی مهدی حمیدی

تالش، خیابان خرمشهر، جنب داروخانه شبانه روزی

322 KM