مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی دید گستر

رودسر، خیابان انقلاب، پاساژ رضازاده، داخل کوچه

188 KM

مرکز درمانی جاوید

رودسر، خیابان انقلاب، جنب زرگری یوسفی، پاساژ رضازاده

188 KM

مرکز درمانی گالیله

رودسر، خیابان انقلاب، پاساژ رضازاده، پاساژ حیدرپور

188 KM

مرکز درمانی بینا

لنگرود، خیابان امام(ره)، کوچه دکترطلوعی، ساختمان آریان

200 KM

مرکز درمانی چشمان

لنگرود، خیابان امام(ره)، ساختمان پارس کلینیک

200 KM

مرکز درمانی یسنا

لنگرود، خیابان امام(ره)، روبروی کفش ملی

200 KM

مرکز درمانی چشمک

لنگرود، خیابان دکتر شریعتی، جنب کتابفروشی میرفطروس، کوچه سینا

200 KM

مرکز درمانی زرمایه

لاهیجان، خیابان شهید بهشتی، نبش بهشتی8

208 KM

مرکز درمانی رنگین کمان

لاهیجان، خیابان انقلاب، جنب ساختمان شکوفه

209 KM

مرکز درمانی محمود

لاهیجان، خیابان انقلاب، روبروی ساختمان شکوفه

209 KM

مرکز درمانی آفتاب

لاهیجان، خیابان انقلاب، روبروی بانک ملت

209 KM

مرکز درمانی دیده

لاهیجان، خیابان انقلاب، جنب ساختمان کاوه

209 KM

مرکز درمانی سپیدلنز

لاهیجان، خیابان انقلاب، نبش کوچه اسدی

209 KM

مرکز درمانی نورگستر

لاهیجان، خیابان انقلاب، کوچه برق

209 KM

مرکز درمانی دقیق

لاهیجان، خیابان شهیدکریمی، کوچه برق، ساختمان سینا

209 KM

مرکز درمانی چشمان

لاهیجان، خیابان شهید کریمی، روبروی بازار روز

209 KM

مرکز درمانی بینا

لاهیجان، خیابان شهید کریمی، کوچه توکلی

209 KM

مرکز درمانی تابان

لاهیجان، خیابان شهید کریمی، کوچه توکلی، ساختمان همت

209 KM

مرکز درمانی جاوید

لاهیجان، خیابان شهیدکریمی، کوچه توکلی

209 KM

مرکز درمانی نگاه

لاهیجان، خیابان شهید کریمی، کوچه توکلی

209 KM