مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی مرکز لیزر چشم فارابی

رشت، خیابان شهید مطهری، کوچه دلزنده، روبروی کلینیک فارابی

238 KM