پزشکان اطراف شما


پزشک سهیلا نصیري

كارگر جنوبي - خ. كمالي - مركز پزشكي لقمان حكیم

584 m

پزشک فرهاد حسیني دادرس

اسكندري جنوبي - بین خیابان مرتضوي و امام خمیني - پ. ٣۴ - طبقه ھمكف

694 m

پزشک فرح وكیل

چهارراه لشگر - خ. كمالي - پ. ۶ - كلینیك لشگر

849 m

پزشک محمد رحمتي رودسري

كارگر جنوبي - خ. كمالي - مركز پزشكي لقمان حكیم

851 m

پزشک فرهاد ملك زاد

كارگر جنوبي - خ. كمالي - مركز پزشكي لقمان حكیم

1 KM

پزشک حمید وحیدي

كارگر جنوبي - بعد از چهارراه لشگر - ك. كریمي - پ. ٣ - درمانگاه مطهري

1 KM

پزشک مهدی ایرانی

م. جمهوري - ك. مختاري - پ. 9

1 KM

پزشک محمدعلي مژدهي

آزادي - روبروي دانشكده دامپزشكي - خ. زارع - پ. ۶٨ - ساختمان كاویان - ط. دوم - واحد ٩

1 KM

پزشک پاكزاد

بلوار كشاورز - بالاتر از خیابان ١۶ آذر - پ. ٢۶٢ - مجتمع پزشكي لاله - ط. چهارم

1 KM

پزشک مرتضي ذبیحیان لنگرودي

سه راه جمهوري - پ. ١۶٣ - ط. دوم جنوبي

2 KM

پزشک واله بهروزي

خوش جنوبي - بین خیابان دامپزشكي و آذربایجان - بیمارستان لولاگر

2 KM

پزشک سمیه زماني نیا

جمالزاده شمالي - بالاتر از فرصت شیرازي - پ. ٨٧ - ساختمان پزشكان شهروند - ط. دوم

2 KM

پزشک خلیل صداقت پیشه

فلسطین جنوبي - پایین تر از خیابان انقلاب - خ. نظري - درمانگاه ابوریحان

2 KM

پزشک ژینوس خسروي

جمالزاده شمالي - بالاتر از فرصت شیرازي - پ. ٨٧ - ساختمان پزشكان شهروند - ط. دوم

2 KM

پزشک مصطفي اردھالي

ولي عصر - بین چهارراه جمهوري و امیراكرم - ك. گودرزي - پ. ١۶ - ط. دوم

2 KM

پزشک مهین ولي خاني

فلسطین جنوبي - ساختمان پزشكان ٨٨ - ط. دوم

2 KM

پزشک دانشور

ولی عصر - خ. فرهنگ حسینی - پ. 20 - کلینیک شهرداري

2 KM

پزشک ربابه امیرارفاي

امام خمیني - خ. میردامادي - نبش خیابان جامي

2 KM

پزشک عباس نخعی

م. منیریه - خ. ابوسعید - جنب مسجد دارالسلام - پ. 106 - درمانگاه علوي زنجانی ها

2 KM

پزشک رویا گستري

حافظ - خ. نوفل لوشاتو - پ. ۵١ - درمانگاه شهیدحیدري

2 KM