پزشکان اطراف شما


پزشک كریم حدادیان

كارگر جنوبي - خ. كمالي - مركز پزشكي لقمان حكیم

1 KM

پزشک امیدوار رضایي میرقاعد

كارگر جنوبي - خ. كمالي - مركز پزشكي لقمان حكیم

1 KM

پزشک عبدالناصر فرزان

كارگر جنوبي - خ. وحید نظري - پ. ٣١٨

1 KM

پزشک علي رضا خوشنویسان

جمھوري - خ. شیخ ھادي - بالاتر از خیابان جامي - پ. ٢٧٧

2 KM

پزشک كرم رستگار

جمھوري - خ. شیخ ھادي - بالاتر از خیابان جامي - پ. ٢٧٧

2 KM

پزشک مینا ایزدي بروجني

فلسطین جنوبي - پایین تر از خیابان انقلاب - خ. نظري - درمانگاه ابوریحان

2 KM

پزشک عبدالرضا طبسي

م. قزوین - بیمارستان فارابي

2 KM

پزشک مسعود شابه پور

انقلاب - خ. برادران مظفر (صباي جنوبي) - بیمارستان مداین

2 KM

پزشک پرویز فیروزبخش

وصال شیرازي - پایین تر از خیابان بزرگمھر - پ. ٣٩ - بیمارستان البرز

2 KM

پزشک محمدرضا اسدي نیا

وصال شیرازي - پایین تر از خیابان بزرگمهر - پ. ٣٩ - بیمارستان البرز

2 KM

پزشک پرویز فیروزبخشي

ولي عصر - پل امیربھادر - نبش خیابان قزوین - درمانگاه خصوصي امیریه

2 KM

پزشک شیخ رضایي

بلوار كشاورز - بالاتر از خیابان ١۶ آذر - جنب ھتل بلوار - مجتمع پزشكي لالھ - ط. سوم - پ. ٢۶٢

2 KM

پزشک رضا ملاحسیني کهنوجي

بلوار كشاورز - ش. ١٨٣

2 KM

پزشک ھادي روزبه

امام خمیني - نرسیده به میدان حسن آباد - بیمارستان سینا

2 KM

پزشک محمد شیراني بیدآبادي

امام خمیني - نرسیده به میدان حسن آباد - بیمارستان سینا

2 KM

پزشک سیدابراھیم كتابچي

امام خمیني - نرسیده بھ میدان حسن آباد - بیمارستان سینا

2 KM

پزشک سیدعباس امیرجمشیدي

امام خمیني - نرسیده به میدان حسن آباد - بیمارستان سینا

2 KM

پزشک خسرو صالح

بلوار كشاورز - تقاطع خیابان كارگر شمالي (امیرآباد) - بالاي داروخانه طلوع - پ. ٢١٢

2 KM

پزشک علي اصغر علي پور جدي

بلوار كشاورز - پ. ١۴ - ط. سوم

2 KM

پزشک مصطفي ھشیارسر

آزادي - نبش خیابان آذربایجان - ساختمان پزشكان شفا - ط. چھارم

2 KM