پزشکان اطراف شما


پزشک مهدی آیتی

كارگر جنوبي - روبروي ستاد ژاندارمري - ك. مھدیزاده - پ. ١ - ط. سوم

339 m

پزشک محمد ابراهیمی

كارگر شمالي (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - ك. خسروي - ساختمان پزشكان جامي - پ. ٩ - ط. پنجم

339 m

پزشک محمود نوبرانی

چھارراه لشگر - خ. كمالي - پ. ۶ - كلینیك لشگر

859 m

پزشک منصور طاهرزاده

كارگر جنوبي - م. پاستور - خ. پاستور - كلینیك شھیدشوریده

893 m

پزشک خلیل حمزه دوست

آزادي - تقاطع خیابان خوش جنوبي

1 KM

پزشک حسام مساوات

آذربایجان - نرسیده به خیابان آزادي - بعد از خیابان كارون - پ. ١٠۶

1 KM

پزشک حجت السادات باریکانی

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک فرخ غفاری

ستارخان - سه راه تھران ویلا - جنب كفش وین - پ. ٨۵٧

2 KM

پزشک حمیدرضا جابر

خوش جنوبي - بین خیابان دامپزشكي و آذربایجان - بیمارستان لولاگر

2 KM

پزشک محسن رمضان زاده

م. توحید - نبش خیابان كوثر یكم - ساختمان پزشكان كوثر

2 KM

پزشک محمد مرسلی

فلسطین جنوبي - پایین تر از خیابان انقلاب - خ. نظري - درمانگاه ابوریحان

2 KM

پزشک ابولفضل کسایی

م. قزوین - بیمارستان فارابي

2 KM

پزشک جواد عموزاده

م. قزوین - بیمارستان فارابي

2 KM

پزشک ایرج احدزادگان

م. قزوین - بیمارستان فارابي

2 KM

پزشک ساسان مقیمی

م. قزوین - بیمارستان فارابي

2 KM

پزشک سید جعفر فرجی اسکویی

م. قزوین - بیمارستان فارابي

2 KM

پزشک قاسم فخرایی

م. قزوین - بیمارستان فارابي

2 KM

پزشک احمد میر شاهی

م. قزوین - بیمارستان فارابي

2 KM

پزشک احمد عامری

م. قزوین - بیمارستان فارابي

2 KM

پزشک عادل رازقی

م. قزوین - بیمارستان فارابي

2 KM