پزشکان اطراف شما


پزشک محمدرضا بیرانوند

كارگر جنوبي - خ. كمالي - مركز پزشكي لقمان حكیم

332 m

پزشک عزیز اله خطیبی

كارگر جنوبي - بعد از چهارراه لشگر - ك. كریمي - پ. ٣ - درمانگاه مطهري

335 m

پزشک فریبا ملایی

باباخانلو (سرباز) - ك. شایگان - درمانگاه خیریه شهرستاني

407 m

پزشک آزاد

آذربایجان - روبروي خیابان كارون - پ. ١١٣

979 m

پزشک ناصر بینافر

آذربایجان - روبروي خیابان قصرالدشت - پ. ١٠٣۵ - طبقه ھمكف

1 KM

پزشک عباس علی عیوضی

جمهوري - خ. رازي شمالي - پ. ١٢۶ - طبقه همكف

1 KM

پزشک مسعود بیگدلی

آذربایجان - نرسیده به خیابان آزادي - پ. ١٠۶

1 KM

پزشک علی کاظمی خالدی

بلوار كشاورز - نرسیده به جمالزاده - پ. ١١١ - مجتمع پزشكي كشاورز

1 KM

پزشک مهدي ایرانی

م. جمهوري - ك. مختاري - پ. 9

1 KM

پزشک ولی اسفندی

رودكي (سلسبیل) - چھارراه دامپزشكي - پ. ٧۵٢ - ط. اول

1 KM

پزشک فرجام لطفیانی

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک مسعود نشاط

م. منیریه - خ. ابوسعید - جنب مسجد دارالسلام - پ. ١٠۶ - درمانگاه علوي زنجاني ها

1 KM

پزشک شهرام خسروی نژاد

خوش جنوبي - بین خیابان دامپزشكي و آذربایجان - بیمارستان لولاگر

2 KM

پزشک جعفر موسوی

فلسطین جنوبي - پایین تر از خیابان انقلاب - خ. نظري - درمانگاه ابوریحان

2 KM

پزشک منصور پیروزی

جمهوري - خ. شیخ ھادي - بالاتر از خیابان جامي - پ. ٢٧

2 KM

پزشک محمد جعفر محمودی

م. قزوین - بیمارستان فارابي

2 KM

پزشک سید علی کاظمی

آذربایجان - بین خیابان قصرالدشت و كارون - پ. ١٠٨٩ - ط. دوم

2 KM

پزشک جوادی

انقلاب - خ. برادران مظفر (صباي جنوبي) - بیمارستان مداین

2 KM

پزشک فرخ فروزان فر

انقلاب - خ. برادران مظفر (صباي جنوبي) - بیمارستان مداین

2 KM

پزشک خسرو بهلولی

انقلاب - خ. برادران مظفر (صباي جنوبي) - بیمارستان مداین

2 KM