پزشکان اطراف شما


پزشک حمیدرضا شیدایی

چھارراه لشگر - خ. كمالي - پ. ۶ - كلینیك لشگر

825 m

پزشک محمدرضا پیشوایی

كارگر جنوبي - بعد از چھارراه لشگر - ك. كریمي - پ. ٣ - درمانگاه مطھري

884 m

پزشک شاهرخ جمالی جم

كریمخان زند - خ. سنایي - بالاتر از میدان سنایي - ساختمان ١١٨ - ط. پنجم

1 KM

پزشک جلال اعتماد

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک کیکاوس ایلخانی پور

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک نرگس السادات زاهد

مولوي - نرسیده بھ چھارراه مولوي - بالاتر از خیابان آتش نشاني - بیمارستان اشرفي اصفھاني

2 KM

پزشک منوچهر یزدانی

كارگر جنوبي - بالاتر از میدان قزوین - ك. آقابالازاده - پ. ١۴ - درمانگاه طوس

2 KM

پزشک ایرج هروی

انقلاب - خ. برادران مظفر (صباي جنوبي) - بیمارستان مداین

2 KM

پزشک علی اصغر کدیوری

وصال شیرازي - پایین تر از خیابان بزرگمھر - پ. ٣٩ - بیمارستان البرز

2 KM

پزشک اکبر چهراسن

آذربایجان - روبروي بیمارستان شھریار - پ. ١١٣٧ - ط. دوم

2 KM

پزشک میر داود فرشی

آذربایجان - پ. ۴٨٠ - ساختمان پزشكان فجر

2 KM

پزشک رحمت اله ضیایی طبسی نژاد

ولي عصر - بین خیابان مختاري و مولوي - ایستگاه دلبخواه - پ. ٢٧٨ - بیمارستان پارسا

2 KM

پزشک عبدالرسول مهرسای

امام خمیني - نرسیده به میدان حسن آباد - بیمارستان سینا

2 KM

پزشک محسن طالب نژاد

امام خمیني - نرسیده بھ میدان حسن آباد - بیمارستان سینا

2 KM

پزشک حسن فرهمند

امام خمیني - نرسیده بھ میدان حسن آباد - بیمارستان سینا

2 KM

پزشک غلام رضا پورمند

امام خمیني - نرسیده بھ میدان حسن آباد - بیمارستان سینا

2 KM

پزشک محمد قاسم محسنی

امام خمیني - نرسیده بھ میدان حسن آباد - بیمارستان سینا

2 KM

پزشک سید محمد کاظم آقا میر

امام خمیني - نرسیده به میدان حسن آباد - بیمارستان سینا

2 KM

پزشک محمد علی زرگر شوشتری

بلوار كشاورز - ك. رویان - پ. ٧۵ - ط. ھشتم

2 KM

پزشک حسن حمیدیان

بلوار كشاورز - نرسیده به جمالزاده - پ. ١١١ - مجتمع پزشكي كشاورز

2 KM