پزشکان اطراف شما


پزشک مجید آزادگان

كارگر جنوبي - خ. كمالي - مركز پزشكي لقمان حكیم

333 m

پزشک محمدعلي باصداقت

جمھوري - بین خیابان گلشن و باستان - پ.۶۵٢/3

910 m

پزشک رفیع خلیل زاده

م. انقلاب - ضلع غربي - روبروي سینما مركزي - ساختمان پزشكان - ط. اول

1 KM

پزشک پروین بهروزي

خوش جنوبي - بین خیابان بوستان سعدي و دامپزشكي - نبش كوچه مونس - پ. ۶٩

2 KM

پزشک مهوش بدیعي

خوش جنوبي - بین خیابان دامپزشكي و آذربایجان - بیمارستان لولاگر

2 KM

پزشک طهماسب رایج

م. اندرزگو (چیذر) - مجتمع رز - ط. اول - واحد ۵

2 KM

پزشک مریم امیري راد

خوش جنوبي - بین خیابان دامپزشكي و آذربایجان - بیمارستان لولاگر

2 KM

پزشک غلام رضا جعفرزاده

جامي - نرسیده به خیابان میردامادي - پ. ٨٠ - طبقه همكف

2 KM

پزشک عبداله رسولي

قصرالدشت - نبش بوستان سعدي - مجتمع میلاد

2 KM

پزشک ھاشم جعفرزاده اصفهاني

آذربایجان - نبش خیابان كارون - بیمارستان شهریار

2 KM

پزشک مصطفي انوري

وصال شیرازي - پایین تر از خیابان بزرگمهر - پ. ٣٩ - بیمارستان البرز

2 KM

پزشک محمداسماعیل دستوار

بزرگراه نواب - نبش آذربایجان

2 KM

پزشک داریوش آقاخاني

آذربایجان - نبش خیابان كارون - بیمارستان شهریار

2 KM

پزشک مهتاب حمیدي فر

م. توحید - خ. ستارخان - نبش كوچه عظیمي - پ. ٢

2 KM

پزشک عبدالرحمان رستمیان

بلوار كشاورز - بیمارستان امام خمیني

2 KM

پزشک مریم رشتچیان

حافظ - خ. نوفل لوشاتو - پ. ۵١ - درمانگاه شهیدحیدري

2 KM

پزشک لیلا خلیلي

حافظ - خ. نوفل لوشاتو - پ. ۵١ - درمانگاه شهیدحیدري

2 KM

پزشک حمیدرضا ابطحي

بلوار كشاورز - بیمارستان امام خمیني

2 KM

پزشک مسعود بیگدلي

آذربایجان - نبش خیابان كارون - بیمارستان شهریار

2 KM

پزشک شهین دولیان

فلسطین - خ. ایتالیا - بیمارستان مصطفي خمیني

2 KM