پزشکان اطراف شما


پزشک مهرسا مجد آئین

رشت، خیابان سردارجنگل، بیمارستان رازی، بخش رادیوتراپی

239 KM

پزشک عباس رحیمی

رشت، خیابان سردارجنگل، بیمارستان رازی، بخش رادیوتراپی

239 KM

پزشک فرشاد خیراندیش

رشت، چهارراه گلسار، روبروی داروخانه شبانه روزی، ساختمان جم

240 KM

پزشک فرزین دهسرا

رشت، چهارراه گلسار، ساختمان پاستور

240 KM

پزشک حمید سعیدی ساعدی

رشت، چهارراه گلسار، خیابان نواب، جنب آزمایشگاه دکتر حیدری

240 KM