پزشکان اطراف شما


پزشک سیداحمد واعظي

كارگر جنوبي - روبروي ستاد ژاندارمري سابق - ك. مھدیزاده - پ. ١

586 m

پزشک مجیدرضا فرنیا

كارگر جنوبي - بعد از چھارراه لشگر - ك. كریمي - پ. ٣ - درمانگاه مطھري

862 m

پزشک پریوش نعیمي

چھارراه لشگر - خ. كمالي - پ. ۶ - كلینیك لشگر

862 m

پزشک محمدرضا خدایي

جمالزاده جنوبي - روبروي معاونت درمان دانشگاه ایران - ك. دانشور - پ. ١١

999 m

پزشک حسین پاكدامن

كارگر جنوبي - خ. كمالي - مركز پزشكي لقمان حكیم

1 KM

پزشک سھیل معنوي

جمھوري - بین خیابان باستان و گلشن - پ. ۶۵

1 KM

پزشک ھمایون امیني

كارگر جنوبي - پایین تر از چھارراه لشگر - بیمارستان روزبھ

1 KM

پزشک احمدعلي ابهری

كارگر جنوبي - پایین تر از چھارراه لشگر - بیمارستان روزبھ

1 KM

پزشک شكرالھ طریقتي

كارگر جنوبي - پایین تر از چھارراه لشگر - بیمارستان روزبھ

1 KM

پزشک مریم نوروزیان

كارگر جنوبي - پایین تر از چھارراه لشگر - بیمارستان روزبھ

1 KM

پزشک احمد نوربالا

كارگر جنوبي - پایین تر از چھارراه لشگر - بیمارستان روزبھ

1 KM

پزشک حبیب الھ قاسم زاده

كارگر جنوبي - پایین تر از چھارراه لشگر - بیمارستان روزبھ

1 KM

پزشک اسماعیل شاھسوند

كارگر جنوبي - پایین تر از چھارراه لشگر - بیمارستان روزبھ

1 KM

پزشک آذرخش مكري

كارگر جنوبي - پایین تر از چھارراه لشگر - بیمارستان روزبھ

1 KM

پزشک محمدرضا عباسي اصل

كارگر جنوبي - پایین تر از چھارراه لشگر - بیمارستان روزبھ

1 KM

پزشک فیروزه رییسي

كارگر جنوبي - پایین تر از چھارراه لشگر - بیمارستان روزبھ

1 KM

پزشک مھدیھ معین

كارگر جنوبي - پایین تر از چھارراه لشگر - بیمارستان روزبھ

1 KM

پزشک محمد رزاقي

كارگر جنوبي - پایین تر از چھارراه لشگر - بیمارستان روزبھ

1 KM

پزشک مجید صادقي

كارگر جنوبي - پایین تر از چھارراه لشگر - بیمارستان روزبھ

1 KM

پزشک سیدمحمد اسعدي

كارگر جنوبي - پایین تر از چھارراه لشگر - بیمارستان روزبھ

1 KM