پزشکان اطراف شما


پزشک اسفندیار سعیدي

كارگر جنوبي - بالاتر از چهارراه لشگر - نبش كوچه فرشته - پ. ٧١٨ - ط. اول

779 m

پزشک پري رخ سلطاني

كارگر جنوبي - خ. كمالي - مركز پزشكي لقمان حكیم

1 KM

پزشک پري رخ رامزي

رودكي (سلسبیل) - بالاتر از خیابان هاشمي - ك. سلطان محمدي - پ. ١

1 KM

پزشک جعفر حسینچي

آزادي - خ. زارع - ك. تقدیسي - پ. ٢٢

1 KM

پزشک صدیقه آذري

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک مجید پوراسداله

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک فرزان عزتی

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک ایران دخت اعتمادي

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک مژگان شاكري

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک زین العابدین عباسی

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک حمیرا سادات حسیني

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک مرجان سهند

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک طاھره سیف الهي

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک ھلن احمدیان

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک مهین عقیقی

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک افروزه سیف

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک منظر سلیماني

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک میترا دلبخش

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک منوچهر خلیلي بروجني

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک معصومه دهقان

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM