پزشکان اطراف شما


پزشک محمود نخعی

کارگر جنوبی - بالاتر از میدان پاستور - پ. 263 - ساختمان پاستور - ط. سوم

434 m

پزشک فرشته شدیدي

آذربایجان - بین خیابان پیروز و گلشن - پ. 292 - ط. اول

530 m

پزشک علی اکبر برادران خسروشاهی

جمهوري - خ. پیروز - پ. 101 - ط. سوم

562 m

پزشک ماري ویک نشنان

کارگر جنوبی - م. حر - ك. بانکی - پ. 1 - ط. سوم

567 m

پزشک ناهید آلانی

کارگر جنوبی - بین خیابان آذربایجان و جمهوري - ك. کامیاب - پ. 1

577 m

پزشک محسن سروي

آذربایجان - بین خیابان گلشن و باستان - درمانگاه فرمان فرماییان

646 m

پزشک ذبیح اله فراهانی

اسکندري جنوبی - بین خیابان مرتضوي و امام خمینی - پ. 34 - طبقه همکف

677 m

پزشک عباس ایلانلو

اسکندري جنوبی - جنب داروخانه بیژن - پ. 744 - واحد 1

733 m

پزشک علی اصغري

اسکندري جنوبی - پ. 33 - ط. اول - واحد 2

749 m

پزشک عباس رنجبریان

آذربایجان - بین میدان رشدیه و خیابان باستان

794 m

پزشک محمدجواد زارع

اسکندري جنوبی - پ. 477 - ط. اول - واحد 14

800 m

پزشک محمدرضا دانشمندي

جمهوري - نبش خیابان گلشن - پ.652/3 - ط. دوم

862 m

پزشک شهرام علی زادگان

چهارراه لشگر - خ. کمالی - پ. 6 - کلینیک لشگر

869 m

پزشک عباس هنردوست

م. منیریه - خ. معیري - نرسیده به چهارراه لشگر - نبش کوچه نامی - پ. 233 و 235 - طبقه همکف

898 m

پزشک جمیله غفاري

جمهوري - بین خیابان باستان و گلشن - پ. 652 - ط. اول

922 m

پزشک مهرداد تمدن فر

جمالزاده جنوبی - نرسیده به خیابان جمهوري - پ. 110 - ط. دوم - واحد 7

929 m

پزشک اسداله ایزدپناه

م. منیریه - خ. معیري - نبش خیابان صداقت - پ. 192 - ط. اول - واحد سمت راست

1 KM

پزشک سیدمحمود خاتمیان

م. منیریه - خ. معیري - جنب جامعه تعلیمات اسلامی - پ. 95 - ط. اول - واحد 2

1 KM

پزشک فلور عسگري

کارگر جنوبی - ك. شهیدمهدیزاده - پ. 12/3

1 KM

پزشک علی رضا تقدس

کارگر جنوبی - ك. شهیدمهدیزاده - پ. 12/3

1 KM